برای تهیه کارت های تبریک خانه ای بی با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۶۱۳۹۷۷ تماس حاصل فرمایید.