گزارش: سهمیه ارسال پانسمان توسط خانه ای بی

پانسمان خانه ای بی خدمات
با احترام، گزارش ارسال پانسمان در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد.

گزارش سال ۱۳۹۵

 

گزارش سال ۱۳۹۶

 

گزارش سال ۱۳۹۷

پانسمان ارسالی 97

 

 

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.