گزارش: کمک هزینه واریزی دارو و درمان

خانه ای بی خدمات

با احترام، گزارش کمک هزینه واریزی به حساب بیماران در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد.

 

سال ۱۳۹۵

 

سال ۱۳۹۶

 

سال ۱۳۹۷

کمک هزینه های 97

جمع کل

کمک هزینه های واریزی کلی

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.