به نام پروانه

افتتاحیه گالری «به نام پروانه» در خانه هنرمندان ایران – ۲۹ تیر ماه – کلیپ تصویری

گالری تخصصی عکس بیماران پروانه ای، به همت خانه ای بی و با همکاری خانه هنرمندان ایران، روز ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۷ در گالری استاد نامی خانه هنرمندان

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.