روز قدس

غرفه اطلاع رسانی در راهپیمایی روز قدس

روز گذشته با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین مسئولین برگزاری مراسم راهپیمایی روز قدس ، فضایی جهت برپایی غرفه

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.