بیمارستان سوانح سوختگی امیر المومنین

بازدید موسس و مدیرعامل خانه ای بی از بیمارستان سوانح سوختگی امیر المومنین(ع)

بازدید موسس و مدیرعامل خانه ای بی ایران از بیمارستان سوانح سوختگی امیر المومنین (ع) و بررسی ارائه خدمات در این بیمارستان به بیماران پروانه ای موسس و مدیرعامل خانه ای بی ایران با همراهی رئیس اداره درمان بیماری های دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیمارستان سوانح سوختگی امیر المومنین ادامه مطلب…