فراخوان

دعوت به همکاری از عکاسان حرفه ای

خانه ای بی در نظر دارد، با توجه به اهمیت پوشش رسانه ای بیماران پروانه ای و همچنین معرفی جنبه های مختلف این بیماری در جامعه، یک نفر عکاس آزا

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.