همدان

گزارش تصویری سفر به استان همدان – اسفند ۹۶

گزارش بازدید از بیماران استان همدان – اسفند ۹۶ در این بازدید از جمیع بیماران ای بی همدان و توسرکان عیادت شد. در همایشی در محل مربوط به

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.