پانسمان

پانسمان سهیمه اردیبهشت ماه و مشکلات پیش رو

با استعانت از پرودگارمتعال و به برکت ایام ماه مبارک رمضان، پانسمان های سهمیه اردیبهشت ماه از طریق پست برای بیماران تحت پوشش کشور ارسال شد. ب

گزارش: سهمیه ارسال پانسمان توسط خانه ای بی

با احترام، گزارش ارسال پانسمان در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد. گزارش سال ۱۳۹۵   گزارش

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.