گزارش: درخت آرزوها

خانه ای بی خدمات کودکان پروانه ای

با احترام، گزارش درخت آرزوها در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد.

 

لیست کلی درخت آرزوها به تفکیک اقلام

گزارش درخت آرزوها

گزارش درخت آرزوها

 

لیست جامع درخت آرزوها

 

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.