حمایت مالی

پرداخت مهربانی

اگر در عملیات پرداخت با مشکل مواجه شدید می توانید درگاه پی آی آر را امتحان کنید

موبایل*

مبلغ (ریال)

خانه ای بی
برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.