سفر بیماران پروانه ای شهر قم به عتبات – کلیپ بدرقه

خانه ای بی خدمات فرهنگی کودکان پروانه ای

با تشکر از مسئولین حراست فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) که مقدمات تهیه این گزارش تصویری را فراهم آوردند.

 

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.