عیادت از بیماران پروانه ای استان تهران – ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

بیماران پروانه ای
خانه ای بی سفر استانی سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی کودکان پروانه ای ویدئو کلیپ

عیادت مدیرعامل خانه ای بی و دکتر شادنوش، مدیریت مرکز پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت، از بیماران پروانه ای استان تهران.

 

 

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.