غرفه اطلاع رسانی خانه ای بی در راهپیمایی روز قدس – خرداد ماه ۱۳۹۸

فرهنگ سازی فرهنگی گزارش تصویری

خانه ای بی در ادامه سیاست فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی در زمینه بیماری پروانه ای، همچون سال گذشته، روز قدس امسال نیز با برپایی غرفه اطلاع رسانی، به استقبال روزه داران محترم رفت.

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.