مستند بازدید از بیماران سیستان و بلوچستان – قسمت اول – زاهدان آذر ماه ۹۷

شهر زاهدان
سفر استانی سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی فرهنگ سازی ویدئو کلیپ

مستند بازدید از بیماران سیستان و بلوچستان – بیماران پروانه ای سیستان و بلوچستان – خانه ای بی در سیستان و بلوچستان 

 

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.