گزارشی از یک عیادت – شهر دزفول – ۵ مهر ماه ۱۳۹۷

خانه ای بی خدمات سفر استانی سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی فرهنگی ویدئو کلیپ

گزارشی از یک عیادت

پیرو دریافت گزارشی از شهر دزفول، از شرایط حاد بیماری به نام علی منصوری، ۱۴ ساله مطلع شدیم
به همین جهت به سرعت مقدمات سفر به دزفول و عیادت از این بیمار فراهم گردید و تیمی از خانه ای بی به همراه مدیرعامل مجموعه
حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی، جهت رسیدگی به وضعیت این بیمار ظرف چند ساعت در منطقه حاضر شد.
مستند پیش رو، گزارشی است از عیادت از این بیمار دردمند و رسیدگی به مشکلات او

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.