گزارش: سهمیه ارسال پانسمان توسط خانه ای بی

پانسمان خانه ای بی خدمات
از اصلی ترین خدمات خانه ای بی، ارسال پانسمان های مخصوص بیماران پروانه ای می باشد. این پانسمان ها در کاهش درد و بهبود وضعیت بیماران تاثیر به سزایی دارد.
گزارش ارسال پانسمان در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد.

گزارش سال ۱۳۹۵

گزارش سال ۱۳۹۶

گزارش سال ۱۳۹۷

 

گزارش سال ۱۳۹۸

گزارش کلی

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.