گزارش: کمک هزینه واریزی دارو و درمان

خانه ای بی خدمات

یکی از خدمات خانه ای بی در راستای بهبود شرایط زندگی بیماران پروانه ای، واریز کمک هزینه های ماهیانه در قالب کمک هزینه دارو و درمان می باشد. این مهم تا به امروز نقش به سزایی در زندگی روزمره بیماران، داشته است.

گزارش کمک هزینه واریزی به حساب بیماران در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد

 

سال ۱۳۹۵

 

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

جمع کل

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.