سنتور نوازی بیمار پروانه ای

سنتور نوازی
جشن فرهنگی ویدئو کلیپ
سنتور نوازی بیمار پروانه ای عزیز، ابوالفضل محمودی پور در مراسم تقدیر از بیماران پروانه ای.

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.