ارسال بسته های دارو و درمان برای بیماران پروانه ای سهمیه مردادماه

Eb_patients
خدمات

به شکرانه خداوند و با همت شما نیکوکاران عزیز بار دیگر توانستیم  برای بیماران پروانه ای اقلام دارویی و بهداشتی را ارسال کنیم. امید است روز به روز بتوانیم بهتر از گذشته خدمات رسان بیماران مبتلا به ای بی باشیم.

گزارش هزینه کرد و ریز اقلام ارسالی به حضور ایفاد می گردد.

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.