اطلاعیه

اطلاعیه مهم – خانواده های پروانه ها حتما بخوانند!

اطلاعیه مهم با سلام به استحضار کلیه خانواده های محترم و پروانه های عزیز می رساند اخیرا با توجه به فقدان نظارت صحیح از سوی مراجع ذی صلاح، گرو

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.