خودروی اهدایی جهت جا به جایی قلک ها

جا به جایی قلک ها
خانه ای بی خدمات

با توجه به نیاز خانه ای بی جهت جا به جایی قلک ها ی بزرگ در سطح تهران و شهرستان های اطراف، یک دستگاه خودروی وانت با کمک های خیرین جهت این امر خریداری گردید و همینطور جهت جا به جایی قلک های کوچک در سطح شهر تهران نیز یک دستگاه موتور سیکلت تهیه شد.

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.