درخت آرزو ها

آرزوی سفر به جام جهانی بیمار پروانه ای

آرزوست دیگر …نمیدانی دلخواسته ها چگونه میشود که دلت را بیتاب میکند …گاهی اما میگویند دنیا انقدر بزرگ نیست که تمام حواسش را جمع ک

گزارش: درخت آرزوها

با احترام، گزارش درخت آرزوها در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد.   لیست کلی درخت آرزوها ب

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.