شیخ حسین انصاریان

شیخ مهربان – دعای شبهای قدر استاد انصاریان

بنام خدا و برای خدا خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. خدا مهربان است و مردم مهربان را دوست دارد. خداوند وفا کننده به عهد است و وفا کنندگان ب

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.