کمک هزینه دارو و درمان

واریز کمک هزینه دارو و درمان سهمیه دی ماه ۱۳۹۷

کمک هزینه دارو و درمان دی ماه ۱۳۹۷ امروز برای ۵۳۳ نفر از بیماران تحت پوشش واجد شرایط واریز شد. امروز مورخ ۱۲ دی ماه، کمک هزینه دارو و درمان

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.