گزارش

گزارش: کمک هزینه واریزی دارو و درمان

با احترام، گزارش کمک هزینه واریزی به حساب بیماران در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد.   س

گزارش: سهمیه ارسال پانسمان توسط خانه ای بی

با احترام، گزارش ارسال پانسمان در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد. گزارش سال ۱۳۹۵   گزارش

گزارش: درخت آرزوها

با احترام، گزارش درخت آرزوها در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد.   لیست کلی درخت آرزوها ب

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.