گزارش: مساعدت ها و هزینه های تکمیلی

با توجه به نیاز های متنوع بیماران به خدمات بستری و جراحی و همینطور مسائل و مشکلات روزمره ای که بعضا گریبان گیر آنان می شود، در طرح مساعدت های موردی، نسبت به رسیدگی فوری به این دست موضوعات، اهتمام جدی صورت می پذیرد. گزارش مساعدت های موردی صورت گرفته ادامه مطلب…

گزارش: کمک هزینه واریزی دارو و درمان

یکی از خدمات خانه ای بی در راستای بهبود شرایط زندگی بیماران پروانه ای، واریز کمک هزینه های ماهیانه در قالب کمک هزینه دارو و درمان می باشد. این مهم تا به امروز نقش به سزایی در زندگی روزمره بیماران، داشته است. گزارش کمک هزینه واریزی به حساب بیماران در ادامه مطلب…

گزارش: سهمیه ارسال پانسمان توسط خانه ای بی

از اصلی ترین خدمات خانه ای بی، ارسال پانسمان های مخصوص بیماران پروانه ای می باشد. این پانسمان ها که با همکاری وزارت بهداشت تهیه می شود در کاهش درد و بهبود وضعیت بیماران تاثیر به سزایی دارد. گزارش ارسال پانسمان در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت ادامه مطلب…

گزارش: درخت آرزوها

بیماران پروانه ای تحت پوشش خانه ای بی، می توانند با شرکت در طرح درخت آرزوها، شیرینی برآورده شدن آن را تجربه کنند. این طرح با مشارکت مستقیم نیکوکاران گرامی انجام می شود. گزارش درخت آرزوها در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای ادامه مطلب…