گزارش: مساعدت ها و هزینه های تکمیلی

خانه ای بی خدمات

با توجه به نیاز های متنوع بیماران به خدمات بستری و جراحی و همینطور مسائل و مشکلات روزمره ای که بعضا گریبان گیر آنان می شود، در طرح مساعدت های موردی، نسبت به رسیدگی فوری به این دست موضوعات، اهتمام جدی صورت می پذیرد.

گزارش مساعدت های موردی صورت گرفته به بیماران در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد

 

مساعدت موردی95 مساعدت موردی 96

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.